Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti Forest Friendyl Family s.r.o. se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 08513198 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 319249/MSPH (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a příjemce vzniklé na základě nebo v souvislosti s mezi nimi uzavřenou smlouvou prostřednictvím internetových stránek poskytovatele https://www.kekuhoney.cz/ nebo https://www.kekuhoney.com/. Tyto vztahy se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

1.2 Poskytovatel, provozuje ve spolupráci s dalšími subjekty ve státě Kamerun, v oblasti Bamenda Highlights, různé aktivity s cílem zachránit původní horský mlžný les. Horský mlžný les se rozkládá v nadmořské výšce 2 000 metrů v oblasti Kedjom-Keku (v překl. Lidé z lesa) na jihozápadě Kamerunu. Les je jedním z nejdůležitějších zdrojů pitné vody pro miliony lidí žijících v podhůří a také přirozeným domovem nejohroženějšího poddruhu šimpanze Pan troglodytes ellioti a stovek endemických organismů, které najdeme pouze a právě v Bamenda Highlands. Díky rychle rostoucí lidské populaci a dlouhodobě neudržitelnému rozvoji zbývají lesa už jen 2% z původní rozlohy.

 

1.3 Jednou z aktivit poskytovatele podporující místní obyvatelstvo v činnosti, která by měla vést k záchraně lesa je chov včel a prodej medu nebo jiných včelích produktů. Za tímto účelem se poskytovatel rozhodl zapojit veřejnost do svého projektu „Keku Honey“, který je podnikáním s enviromentálním přesahem. Poskytovatel nabízí unikátní med přímo z oblasti horského lesa, výjimečný svým původem v čisté přírodě. Teno med je možné si na webových stránkách poskytovatele objednat různými způsoby a v různém množství – buď po jednotlivých baleních prostou koupí nebo formou tzv. „pronájmu úlu“, kdy za příspěvek na činnost poskytovatele v dané oblasti v konkrétní výši obdrží příjemce služby předem domluvené množství medu.

 

2. POJMY

 

2.1 POSKYTOVATEL

Poskytovatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti a která dodává příjemci zboží nebo poskytuje služby.

 

2.2 PŘÍJEMCE

Příjemce, je osoba, která nakupuje zboží nebo užívá/odebírá služby poskytované poskytovatelem.

 

2.3 SPOTŘEBITEL

Spotřebitel je příjemce, který nakupuje zboží nebo užívá/odebírá služby a nejedná přitom v rámci své podnikatelské činnosti a ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.4 SMLUVNÍ STRANY

Smluvními stranami jsou příjemce a poskytovatel.

2.5 WEBOVÉ STRÁNKY

Webovými stránkami jsou https://www.kekuhoney.cz/ nebo https://www.kekuhoney.com/

2.6 ZBOŽÍ

Zbožím se rozumí zejména med, poskytnutý ať již na základě uzavřené kupní smlouvy nebo i smlouvy o poskytování služeb. Zboží může být dále označeno též jako „věc“.

 

2.7 SMLOUVA

Smlouvou se rozumí jakákoliv smlouva uzavřená mezi smluvními stranami, zejména smlouva kupní nebo smlouva o poskytování služeb.

 

3. OBJEDNÁVKA

Provedením objednávky příjemce potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že si je vědom, že vztahy mezi ním a poskytovatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro strany závazné, a že s těmito obchodními podmínkami souhlasí. Proto poskytovatel žádá příjemce, aby před tím, než provede objednávku, tyto obchodní podmínky pozorně přečetl. Tyto obchodní podmínky představují podmínky, za nichž může příjemce služby poskytovatele využívat a/nebo od něj odebrat zboží.

 

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

4.1 Vystavení zboží a nabídka služeb na stránkách https://www.kekuhoney.cz/ nebo https://www.kekuhoney.com/ se považuje za výzvu k podávání nabídek a objednávka zboží nebo služeb za návrh na uzavření smlouvy. Poskytovatel není vystavením zboží nebo nabídkou služeb na stránkách https://www.kekuhoney.cz/ nebo https://www.kekuhoney.com/ vázán a k uzavření smlouvy dochází až zaplacením kupní ceny nebo ceny dohodnutých služeb ze strany příjemce. Aplikace ustanovení § 1732, odst. 2 občanského zákoníku je pro účely úpravy vztahů mezi stranami v souladu se zákonem vyloučena.

 

4.2 Znění příslušné smlouvy spolu s obchodními podmínkami zasílá poskytovatel příjemci spolu s potvrzením objednávky elektronicky. Smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.

 

5. CENY, DODÁNÍ ZBOŽÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PLATBY

 

5.1 Uvedené ceny zboží i poštovného jsou konečné ceny včetně aktuálně platné výše daně z přidané hodnoty (DPH). V případě vyčerpání zásob nebo kapacity služeb bude příjemce o této skutečnosti neprodleně informován a může informovat poskytovatele, zda požaduje dodání náhradního zboží či služby či zrušení objednávky.

 

5.2 Termíny odeslání zboží a ceny přepravy jsou uvedeny na webových stránkách. Med je dodáván sezóně, může tedy trvat i delší dobu, nežli bude dodán. Prosíme příjemce, aby sledovali naše stránky nebo náš profil na Facebooku, kde uvádíme veškeré podrobné a aktuální informace.

 

5.5 Platbu za zboží či služby lze uhradit:

- Bankovním převodem (pouze Česká republika a pouze v CZK)

- Prostřednictvím služby Paypal

- Kartou prostřednictvím platební brány na webových stránkách

Upozorňujeme, že objednávky ze zemí mimo Českou republiku je možné hradit pouze v EUR nebo USD.

 

5.3 Při uzavření smlouvy o poskytování služeb označené jako „pronájem úlu“ poskytovatel zajistí pro příjemce založení a správu jednoho včelího úlu v oblasti Bamenda Highlights“ v Kamerunu. Za konkrétní cenu pak dodá poskytovatel příjemci předem smluvené množství medu, který pochází z dané oblasti (med nemusí být vytěžen z úlu příjemce, avšak pochází z dané oblasti a je produkován poskytovatelem nebo jeho obchodními partnery). Poskytovatel garantuje za konkrétní cenu dodání příslušného množství medu za dané období uváděné na jeho webových stránkách.

 

5.4 Pokud nezávisle na vůli poskytovatele nastane překážka, která mu brání ve splnění povinnosti, a nelze rozumně předpokládat, že by poskytovatel tuto překážku překonal a že by ji v době vzniku svého závazku mohl předvídat – tzv. vyšší moc, není poskytovatel povinen v daném období zboží dodat a/nebo nahradit příjemci takto vzniklou újmu. Za vyšší moc se považuje např. válečný konflikt, přírodní katastrofa, extrémní neúroda apod.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE JE-LI PŘÍJEMCE SPOTŘEBITEL

 

6.1 Není -li stanoveno jinak, tak tento článek 6 se vztahuje pouze na příjemce, který je zároveň spotřebitelem. Poskytovatel odpovídá příjemci, že věc při převzetí nemá vady a že v době, kdy příjemce věc převzal, (a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které příjemce očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy (b) se věc hodí k účelu, který pro její použití uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, (c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.2 K uplatnění reklamace je třeba doložit daňový (pokladní) doklad (platí i pro příjemce, který není spotřebitelem). K uplatnění reklamace slouží reklamační protokol umístěný zde.

 

6.3 Nebezpečí škody na zboží přechází doručením zboží s tím, že příjemce nemá povinnost zboží převzít v případě zjevného poškození zboží nebo jeho obalu, zjištěné poškození musí příjemce na místě zapsat nebo uvést do přepravního listu dopravce (protokolu) a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele. Pokud příjemce při převzetí zboží neprohlédne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

 

6.4 Vzhledem k tomu, že med je věcí zuživatelnou, je na jeho obalu vyznačena doba minimální trvanlivosti. K zachování nejlepších vlastností medu doporučuje poskytovatel příjemci med uchovávat při teplotě mezi 12 – 15 °C (platí i pro příjemce, který není spotřebitelem).

 

6.5 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, může příjemce požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

 

6.6 Práva z vady se uplatňují u poskytovatele (platí i pro příjemce, který není spotřebitelem).

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY JE-LI PŘÍJEMCE SPOTŘEBITEL

 

7.1 Není -li stanoveno jinak, tak tento článek 7 se vztahuje pouze na příjemce, který je zároveň spotřebitelem. Příjemce může odstoupit od smlouvy do 14 dnů a jde-li o smlouvu kupní, tak do 14ti dnů od převzetí zboží. Příjemce nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Formulář k odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde.

 

7.2 Poskytovatel je povinen příjemci vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým platbu od příjemce přijal. Poskytovatel je však povinen příjemci nahradit nejlevnější z možností dodání. Nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení je příjemce povinen poskytovateli zaslat nebo předat zpět zboží. Poskytovatel je povinen vrátit příjemci peníze za zboží až po té, co mu bude zboží vráceno nebo věrohodně prokázáno jeho odeslání v níže popsaném stavu. Zboží má být vráceno poskytovateli kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození či i jen částečné spotřeby. Náklady vrácení zboží zpět poskytovateli včetně řádného zabalení zboží, nese příjemce a poskytovatel je oprávněn tyto náklady započíst na vracenou částku. S ohledem na minimalizaci takových případných nákladů doporučuje poskytovatel využít původní obal.

 

7.3 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností příjemce nebo jeví známky opotřebení či spotřebování (i jen částečného), je poskytovatel oprávněn příjemci uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 

8.1 OCHRANA OSOBÍCH ÚDAJŮ. Ve smyslu článku 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) poskytovatel informuje příjemce, že jako správce osobních údajů zpracovává zejména při objednání medu, uzavírání smluv a komunikaci s příjemcem jeho osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa (identifikátor síťového rozhraní v počítačové síti). Právním základem pro zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení plnění smlouvy a dále ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení ochrana oprávněných zájmů nás jako správce údajů a též ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení plnění právní povinnosti. Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinnosti z kupní či jiné smlouvy, plnění povinností v oblasti veřejného práva (účetní a daňové a archivační) a komunikace a nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných marketingových aktivitách správce, jakož i zasílání newsletteru o našich aktivitách. Osobní údaje budou uchovány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, a to v souladu s povinností archivace faktur a smluv na základě vnitrostátní účetní a daňové legislativy. Ze strany poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. Osobní údaje mohou být zpracovány zpracovatelem na základě smluvního vztahu se správcem. Za podmínek stanovených v nařízení má příjemce jako subjekt údajů právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud má příjemce za to, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Jestliže chcete příjemce kontaktovat poskytovatele ve věci ochrany osobních údajů a/nebo provést některý z úkonů uvedených výše, může tak učinit na e-mailové adrese info@kekuhoney.com nebo na adrese sídla poskytovatele.

 

8.2 ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK A POSTOUPENÍ SMLOUVY. Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. O změně prodávající informuje na svých webových stránkách. Poskytovatel je oprávněn postoupit smlouvu a práva a povinnosti v ní stanovené nebo jejich část na třetí osobu, s čímž příjemce souhlasí. 

 

8.3 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Příjemce bere na vědomí, že zboží, jeho označení, jeho obaly nebo jejich části podléhá mezinárodněprávní ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, zejména práv k ochranným známkám a dále ochraně autorských práv a bere na vědomí, že není oprávněn tyto předměty duševního vlastnictví kopírovat nebo užívat je či ochranné známky, kterými je toto zboží označeno, v rozporu s platnými právními předpisy. Porušení práv k duševnímu vlastnictví může být považováno za trestný čin. Veškerá práva za poskytovatele v tomto směru vymáhá advokátní kancelář a porušitel nese náklady s tím spojené.

 

8.4 ŘEŠENÍ SPORŮ. Vzájemné případné spory mezi poskytovatelem a příjemcem a řeší obecné soudy České republiky. Příjemce, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni 14. 10. 2018.

Ochrana osobních údajů

Ve smyslu článku 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) si dovolujeme informovat, že jako správce osobních údajů zpracováváme zejména při objednání medu, uzavírání smluv o nájmu úlu a komunikaci s Vámi Vaše osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa (identifikátor síťového rozhraní v počítačové síti). Právním základem pro zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení plnění smlouvy a dále ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení ochrana oprávněných zájmů  nás jako správce údajů a též ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení plnění právní povinnosti. Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinnosti z kupní a nájemní  či smlouvy, plnění povinností v oblasti veřejného práva (účetní a daňové a archivační) a komunikace a nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných marketingových aktivitách správce, jakož i zasílání newsletteru o našich aktivitách. Osobní údaje budou uchovány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, a to v souladu s povinností archivace faktur a smluv na základě vnitrostátní účetní a daňové legislativy. Ze strany prodávajícho nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. Osobní údaje mohou být zpracovány zpracovatelem na základě smluvního vztahu se správcem. Za podmínek stanovených v nařízení máte jako subjekt údajů právo požadovat od nás přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud máte za to, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů má právov vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Jestliže nás chcete kontaktovat ve věci ochrany osobních údajů a/nebo provést některý z úkonů uvedených výše, může tak učinit na e-mailové adrese info@kekuhoney.com nebo na adrese našeho sídla.

 

Forest Friendly Family 2018

  • Facebook
  • Instagram
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube - Grey Circle